Så roligt att du funderar på att bli familjehem

Vi söker efter familjer och/eller ensamstående i alla åldrar och med olika bakgrund med ett genuint intresse av att hjälpa barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder egen konsulent till familjehemmet, beredskap 24h/dygn året om, utbildning i att vara familjehem/jourhem, gemenskap med andra familjehem, stöd i möten med externa aktörer, ersättning enligt SKL:s rekommendationer.

Just nu är vi särskilt intresserade av nya familjehem i Skåne och i Jönköpings län.

Vår verksamhet

Ekhöjdens Familjehem erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0 – 21 år samt vuxna och familjer. Våra familjehem är belägna i Skåne, Södra Halland, Kronoberg, Kalmar samt Jönköpings län. Vi matchar alltid placering och familjehem efter individens behov och vi utreder våra familjehem genom djupintervju och har utbildning i Nya Kälvesten. Vi har utbildning inom; BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Återfallsprevention samt grundutbildning psykoterapi (Steg 1).

Ekhöjdens familjehem värnar om att hålla god kvalitet på alla våra familjehem. De familjehem vi rekryterar är utredda genom BRA-fam, djupintervju med flera hembesök och en stor del med Nya Kälvesten. Vi inhämtar alltid registerutdrag från polisens brotts- och misstankeregister, Kronofogden, socialregistret samt Försäkringskassan. Allt för att på bästa sätt kunna säkerställa att de barn, ungdomar och vuxna som vi placerar kommer till en bra miljö och familj.

Våra konsulenter gör hembesök minst en gång i månaden i familjen och träffar då både familjehemmet och den placerade tillsammans. Familjehemskonsulenten handleder familjehemmet enskilt och i de ärende det är en vuxen placerad har vi enskilda samtal om den vuxne önskar eller utefter vad uppdraget säger. I övrigt har familjehemskonsulenten tät telefonkontakt med familjen. De placerade erbjuds även mindfulness.

Våra familjehemskonsulenter arbetar nära familjehemmen, som bygger på att skapa tillit och förtroende och hållbarhet över tid. Ett nära samarbete med uppdragsgivaren finns för att nå goda resultat för den placerade.

Vi försöker alltid att utgå från individens behov när matchning av familjehem görs. Alla familjehem och de som placeras är olika och vi försöker alltid anpassa för att alla ska känna sig så bekväma som möjligt och att alla ska få det stöd de har rätt till och önskan om.

Det finns alltid någon från Ekhöjdens familjehem att tillgå då vi har telefonberedskap 24 h/dygn, året om.

Som familjehem får man utbildning genom Ekhöjdens Familjhem. Familjen får stöd av familjehemskonsulenten vid umgänge med biologiska släktingar när behov finns. Ersättning består av en beskattningsbar arvodesdel och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka kostnaderna för den placerade.

OM DIG

Du har ett genuint engagemang och en vilja att hjälpa till. Det spelar ingen roll om du är gift/skild/ensamstående, om du har barn eller ej, om du har husdjur, bor på landet eller i stan, bor i villa eller lägenhet. Det viktiga är att du har ett varmt hem att erbjuda.

Vill du hellre skriva ut en blankett på papper kan du ladda ner PDF här > >
12

Information om boende


Typ av uppdrag


Observera att detta bara är en intresseanmälan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Heléne Svensson på tel 0707-583900.

Dina personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part eller användas till annat syfte än det som de lämnades för. Du har rätt att hos den personuppgiftsansvariga begära ett registerutdrag årligen för att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade. Personuppgiftsansvarig är Heléne Svensson Telefon: 0707-583900, E-post: helene.svensson@erlema.se