• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Behandling

  Ekhöjdens HVB har en miljöterapeutisk grund där trygghet och familjär atmosfär genomsyrar hela verksamheten. Vi satsar på Kvalité, Kompetens och Erfarenhet inom vår HVB - vård. Vi erbjuder evidensbaserade behandlingsalternativ, helt utifrån det specifika behov ungdomen har. Som t.ex:

  • CENAPS (Center For Applied Science)
  • ART (Aggression Replacement Training)
  • KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
  • TMO (Traumamedveten Omsorg)
  • ÅP (Återfalls Prevention)
  • HAP (Hasch AvvänjngsProgram)
  • MI (Motivational interviewing)

  Allt för att kunna ge en individuell behandling utifrån ungdomens behov.

  All vår behandling bygger på vårt behandlingskoncept, där ingår strukturerat motivationsarbete, aggression och impulskontrollsövningar, drog, alkohol och kriminalitetsbehandling, nätverksarbete, friskvård samt återfallsprevention.

  För att identifiera ungdomens individuella problematik, erbjuds alla som kommer hit, en Screening/behovsinventering. Detta genomförs i samspel mellan ungdomen och vårt utredningsteam, allt för att kartlägga problem och utvecklingsområden så grundligt som möjligt. Vi tittar på livsområden som, ADL (allmän daglig livsföring), fysisk och psykisk hälsa, alkohol, droger, kriminalitet. Vi kartlägger även skola, sysselsättning, ekonomi, skulder, sociala nätverk, beteendeproblematik som aggression och impulskontroll, motivation och mål samt dagliga observationer kring hur ungdomen fungerar i sociala samspel med andra ungdomar och personal. Detta är huvudfokus under de första veckorna av ungdomens placering.Resultatet av screeningen kan summeras ihop i en skriftlig fördjupad social utredning. 

  Vår drog, alkohol och kriminalitetsbehandling tar stöd av den evidensbaserade CENAPS-modellen som är framtagen av Terence T. Gorski. CENAPS-modellen är ett behandlingsystem med olika moment för diagnostisering, behandling och återfallsprevention av människor som riskerar att komma i missbruk eller har antisociala personlighetsdrag, kriminella tankemönster och personlighets- och livsstilsproblem. Modellen består av olika sammanhängande utbildningsmoment, där var och en av momenten avhandlar ett generellt ämne som är en grundläggande uppgift i behandlingen. Modellen har sin grund i KBT och är utformad som manualbaserad utbildning.

  Vi har anpassat behandlingen för ungdomar och unga vuxna. Ansvariga behandlare och som ingår i vårat behandlingsteam är:

  • Petter Lundberg, CENAPS
  • Mark Taylor, ART och Motivation
  • Angelica Lindholm, Familj och nätverk, Traumamedveten omsorg
  • Elisabeth Hallman, Socionom och har huvudansvar för utredningarna

  Övriga personalen ansvarar för ÅP, ADL observationer, friskvård och andra behandlingsarbeten.

  Vi erbjuder vårt HVB för ungdomar med totalt 10 platser, vårt stödboende med 6 platser samt ett stort antal konsulentstödda familjehem. Grundtanken är att vi erbjuder en helhetslösning till socialtjänsten samt att ungdomen ska kunna få behoven tillgodosedda inom samma trygga verksamhet, för att slippa flytta och byta personal. 

  Goda resultat - Goda referenser

   

  Väcker vi intresse?
  Ring placeringsansvarig
  Elisabeth Hallman, 0767-837333
  elisabeth.hallman@erlema.se

  Behandlingsansvarig
  Petter Lundberg, 0725-042771
  petter.lundberg@erlema.se